Felhívás
a felsőoktatási intézmények 2020. évi
„Szép Magyar Beszéd” versenyére

A Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ esztergomi képzési helyszínén 2020. május 8-ra meghirdetett Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd verseny országos döntője a váratlanul beköszöntött rendkívüli egészségügyi helyzet miatt elmaradt.

Az országos döntőt új időpontban, 2020. október 2-án (pénteken) rendezzük meg Esztergomban.

A rendezvény szervezése érdekében kérjük a felsőoktatási pedagógiai intézményeket, hogy 2020. szeptember 25. 12.00 óráig (az erre szolgáló jelentkezési lapon) szíveskedjenek megküldeni a kiválasztott versenyző(k) és a részt vevő tanár(ok) nevét. A jelentkezéseket a következő e-mail címre kérjük megküldeni:

A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánjuk ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség. A pedagógia, azaz az „embernevelés” fogalmát kiszélesítve várjuk a jogtudományi karok hallgatóit is, akiknek a mindennapi munkájában a retorikai elemek biztos használatának szintén nagy a jelentősége.
Péchy Blanka művésznő, a Kazinczy-díj alapítója, a világi és egyházi felsőfokú intézményekre is kiterjesztette alapítványát. Az országos döntőn a hazai és a határainkon túli pedagógusképző felsőoktatási intézmények és a jogtudományi karok azon hallgatói vehetnek részt, akik a helyi versenyeken a legjobbaknak bizonyultak.

A versenyfeladat

A versenyzőknek két, 1–1 gépelt oldalnyi, 2–3 percnél nem hosszabb, magyar szerzőtől származó 20–21. századi esszé- vagy szépprózai szöveget kell felolvasniuk. Az egyik szöveget szabadon választják, ennek felolvasására előzetesen felkészülhetnek (a szöveg nem lehet fordítás, és nem tartalmazhat sok párbeszédes részt). A másik szöveget a verseny helyszínén kapják meg, és 20 perc felkészülési idő után olvassák fel.

A teljesítmény értékelésének főbb szempontjai:

  • jó szövegértés és szöveghűség,
  • a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése,
  • a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás,
  • jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelő hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás; a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása; a nonverbális eszközök szövegnek megfelelő, mértéktartó használata.

Kérjük az illetékes tanszékeket, illetőleg a beszédművelés oktatóit, hogy különös gondot fordítsanak ezekre a szempontokra a versenyzők felkészítésekor és a helyi versenyek megrendezésekor.

A rendező intézmény a verseny részletes programját a jelentkezőnek közvetlenül küldi meg. Kérjük, hogy a versenyző a választott szövegét – a forrás pontos megjelölésével – 10 példányban hozza magával, s a regisztráció során adja le a szervezőirodában.
A versenyzők teljesítményét szakmailag kompetens zsűri bírálja el (fonetikusok, beszédtanárok, előadóművész, kommunikációs szakemberek). Az országos döntő legjobb versenyzői (a létszámtól és a verseny színvonalától függően 10-15 fő) Kazinczy-érmet és pénzjutalmat kapnak. Sor kerül különdíjak és könyvjutalmak odaítélésére is.

Kazinczy-díj Alapítvány ─ Péchy Blanka emlékére

Anyanyelvápolók Szövetsége

PPKE BTK Vitéz János Tanárképző Központ