Az Alapítvány jellege

Az Alapítvány tartós közérdekű célra létrehozott nyílt Alapítvány, amelynek közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet. Ezen felül az Alapítvány céljainak megvalósulása érdekében egyéb juttatásokat nyilvános, mindenki számára hozzáférhető, illetve pályázati rendszer keretei között is nyújthat a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (továbbiakban: Kszt.) 15. §-ában meghatározott feltételek szerint. A pályázat feltételeit, szolgáltatásainak igénybevételi módját az Alapítvány az Édes Anyanyelvünk című folyóiratban és az Alapítvány hivatalos honlapján (kazinczy-alapitvany.hu) hozza nyilvánosságra.

Az Alapítvány nyílt, ahhoz pénzbeli vagy más vagyonrendeléssel, felajánlásokkal bármely belföldi, illetőleg külföldi természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, aki, illetve amely az Alapítvány céljait, működési szabályait elfogadja. A csatlakozás elfogadásáról az Alapítvány Kuratóriuma dönt. Ennek során a Kuratórium a csatlakozni kívánó szervezetről, intézményről vagy személyről rendelkezésre álló adatokat és – célhoz kötött felajánlások esetén – a megjelölt célt mérlegeli. Visszautasíthatja a felajánlást, ha annak célja részben vagy egészben eltér az Alapítvány céljaitól. Az elfogadott céltámogatást elkülönítetten kell kezelni, és a meghatározott célokra kell fordítani.

A Kuratórium köteles visszautasítani a felajánlást, ha

 • a csatlakozni kívánó jogi vagy magánszemély tevékenysége az alapítványi célokkal összeegyeztethetetlen,
 • a felajánlás célja ellentétes az Alapítvány céljaival.

Az Alapítvány szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és tőlük támogatást nem fogad el; közvetlen politikai tevékenységet nem folytat; országgyűlési képviselőjelöltet, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat.

Az Alapítvány célja, tevékenysége

Az Alapítvány célja, hogy a magyar nyelv ápolása érdekében igényes, kulturált és kifejező magyar beszédre ösztönözze a színművészeket, a média szereplőit és a magyar ifjúságot. Az Alapítvány céljainak megvalósítása során az Oktatási Minisztérium (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.) erkölcsi támogatását élvezi.

A céljainak elérése érdekében az Alapítvány

 • Kazinczy-díjban részesít anyanyelvünket példamutatóan használó színészeket, rádiós és televíziós hivatásos beszélőket, továbbá az ifúság beszédkultúráját elkötelezetten és eredményesen gondozó magyartanárokat, valamint magyar fiatalokat;
 • országos kiejtési-nyelvhasználati versenyeket szervez, illetve segíti ezen versenyek megrendezését.

Az Alapítvány az alábbi személyeket jutalmazza:

Kazinczy-díjjal

 • a magyar nyelvet példamutatóan beszélő prózai vagy énekes színművészeket, illetőleg hivatásos vers- és prózamondókat;
 • a magyar nyelvet példamutatóan beszélő rádiós vagy televíziós bemondókat, illetőleg más fontos adások állandó résztvevőit (kivéve a színházi szerződéssel bíró színészeket);
 • beszédművelő szakkört vezető vagy anyanyelvi versenyekre rendszeresen felkészítő magyartanárokat, akik növedékeik sikereivel igazolják munkájuk eredményességét;

Kazinczy-éremmel

 • pedagógusjelölteket;
 • magyarországi, ill. határon túli szakképző iskolásokat;
 • magyarországi, ill. határon túli gimnáziumi tanulókat;

Kazinczy-jelvénnyel

 • felső tagozatos általános iskolai tanulókat;

Kazinczy jutalommal

 • folyamatosan és eredményesen működő beszédművelő köröket.

A 3. a)-c) pontokban megjelölt lehetséges díjazottak között háromévenként a következőképpen oszlanak meg a díjak:

 • az 1. évben a 3.a) pontban jellemzett egy színész, a 3.b) pontban jellemzett egy rádiós-televíziós személy és 3.c) pontban jellemzett egy magyartanár (összesen 3 fő);
 • a 2. évben a 3.b) pontban jellemzett egy fő rádiós-televíziós személy, és a 3.c) pontban jellemzett két fő magyartanár (összesen 3 fő);
 • a 3. évben a 3.c) pontban jellemzett 3 fő magyartanár (összesen 3 fő);

Az Alapítvány közhasznú szervezetként működik, arra tekintettel, hogy a Kszt. 26. § c) pontjának 4., 5., 6., és 10. alpontjai szerinti alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
 • kulturális tevékenység;
 • kulturális örökség megóvása;
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.

Pénzügyi beszámolók

Pénzügyi beszámolók és közhasznúsági jelentések

Tovább

Alapadatok

 • Megnevezés: Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka emlékére
 • Szervezet székhelye (postacíme): 1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna utca 3.
 • Elektronikus levélcíme:
 • Szervezet típusa: közhasznú alapítvány
 • Adószáma: 18119309-1-41
 • Bankszámlaszáma: 10400951-49555553-57481000