Kovács László

ny. gimnáziumi igazgató

1946. szeptember 18-án született Csallóközcsütörtökben. A somorjai magyar tannyelvű gimnáziumban érettségizett, majd a pozsonyi Komensky Egyetem Bölcsészettudományi Karán magyar-történelem szakos tanári oklevelet szerzett. 1970-től 1977-ig a nyitrai Pedagógiai Kar magyar tanszékének oktatója, majd a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum munkatársa, 1984-től a somorjai magyar gimnázium tanára, éveken keresztül igazgatója volt. A bársonyos forradalmat követően, 1990 tavaszán a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének alelnöke, a Független Magyar Kezdeményezés kooptált pozsonyi parlamenti képviselője és alelnöke lett. 1995-ben a szlovák oktatásügyi tárca megpróbálkozott az alternatív oktatás bevezetésével, amely egyet jelentett a magyar tannyelvű oktatás leépítésével. Az alaposan előkészített tervezet ellen tiltakozó igazgatókat leváltották, köztük Kovács Lászlót is. A politikai helyzet megváltozásával 1999-ben ismét a somorjai gimnázium élére került, s egészen 2006-ig, nyugdíjazásáig irányította az intézményt. Azóta óraadó tanárként történelmet és magyart tanít. Több tankönyv, honismereti és művelődéstörténeti munka, nyelvészeti és történelmi tanulmány szerzője, társszerzője. Jelentős közösségszervezői és tudomány-népszerűsítő tevékenységet fejt ki. Anyanyelvi mozgalmainkat több formában is támogatta. Közel két évtized óta szervezője a felvidéki regionális Kazinczy-versenynek. A Szép Magyar Beszéd verseny győri országos döntőjének bírálóbizottsági tagja. Növendékei rendszeresen kiválóan szerepelnek a határon túliak kategóriájában, eredményes felkészítő tanári munkájával Kovács tanár úr kiérdemelte a Z. Szabó László-emlékérmet. Népszerű előadója a középiskolások győri táborának. Történelmi-honismereti táborokat ő maga is szervez felvidéki tanulóknak.

Misztrik Lászlóné

középiskolai tanár

1991 óta a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum magyar nyelv és irodalom tanára. Magyar–orosz szakos tanári oklevelét a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte, ahol később óraadó tanárként beszédművelést és gyermekirodalmat oktatott. 1997 óta rendelkezik I. fokozatú tanári szakvizsgával.
Tanári pályája kezdetétől kiemelkedő nyelv- és beszédművelő tevékenységét az Apáczai Csere János Elméleti Líceumban kamatoztatta, 15 éve vezeti az intézmény nyelv- és beszédművelő körét. Tanítványai sokaságát készíti fel otthoni és a magyarországi irodalmi és anyanyelvi versenyekre, ahol diákjai eddig is számos díjat, kitüntetést, jutalmat kaptak.
1996 óta szervezi nagy odaadással és szakértelemmel az országos szintű Aranka György Nyelv- és Beszédművelő Versenyeket. Szakmai előkészítője és szervezője a Bolyai Nyári Akadémia keretében tartott tanártovábbképzéseknek és az Aranka György Ifjúsági Anyanyelvi Tábornak. Tanárként sokirányú tudományos tevékenységet folytat. Mentorként segíti a magyar szakos egyetemi hallgatók szakmai gyakorlatát, módszertani irányítója az államvizsga szakdolgozatoknak. Rendszeresen publikál, ír nyelvészeti és irodalomtudományi jegyzetek, versenybeszámolókat, cikkeket. Sokirányú tudományos tevékenységért számos díjban, kitüntetésben részesült.
Tagja az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének, Az Anyanyelvápolók Szövetségének, s 2004-től kezdve az Aranka György Társaság titkára.
Misztrik Jolán a romániai magyar nyelvű oktatásért kifejtett több évtizedes kimagasló tanári, beszédművelő és anyanyelvápolói tevékenységért, szervező munkájáért, szakmai tevékenységéért joggal érdemelte ki a Kazinczy-díjat.

Novák Jánosné

általános iskolai igazgató

A mikóházi Lőrincze Lajos Általános Iskola igazgatója. Húsz éve vezeti iskolája tanulói beszédművelő körét, intézményvezetői megbízatása mellett is, példát mutatva irányítja a felsőtagozatosokból szerveződött, négyévenként megújuló Beszélni nehéz! szakkört. Kezdeményezésére tantestületének tagjai is megszervezték anyanyelvi szakkörüket, s mindkét közösség példás rendszerességgel kapcsolódott a Magyar Rádió Beszélni nehéz! című műsorához, majd a Magyar Katolikus Rádió Szóról-szóval című adássorozatához. A példamondatok helyes megfejtéséért a tanulói kör 35 alkalommal kapott jutalmat, az éveken át kitartóan végzett és eredményes szakköri munkáért hét alkalommal érdemelték ki a Kazinczy-jutalmat, és megkapták az egyszer odaítélhető Péchy Blanka-jutalmat is. Vezetésével növendékei eredményesen szerepelnek az álatalános iskolai beszédművelő körök országos Anyanyelvi napján, ösztönzésére a mikóházi tanulók minden évben részt vesznek a balatonboglári anyanyelvi táborban. Vezetésével példás kapcsolatot alakítottak ki a hegyeshalmi és a szentgáli általános iskolával, s a Lőrincze Lajos nevét viselő iskolák két évenkénti találkozóját megszervezik és igényesen megrendezik. Településének közéletében aktívan részt vesz, a környék beszédművelő köreivel tartja a kapcsolatot, a legszorosabban a mikóházi óvónők alkotta csoporttal. Kiváló munkájuk okkal keltette föl a Duna Televízió Nyelvőrző című műsora szerkesztőségének érdeklődését. Szakkörvezetői munkája, az anyanyelv minden ügyét támogató példamutató vezetői hozzáállása miatt Novák Jánosné joggal érdemelte ki a Kazinczy-díjat.

Szakács Béla

ny. tanár

Évtizedeken át – nyugdíjba vonulásáig – a budapesti Ganz Ábrahámról elnevezett szakképző iskola magyar-történelem szakos tanára volt. Szakfelügyelőként, szaktanácsadóként sok-sok magyartanár munkáját példamutató igényességgel segítette. A fővárosi középiskolai anyanyelvi és irodalmi versenyeknek nélkülözhetetlen mindenese; felkészítő tanárként, feladatlapok összeállítójaként és lektoraként, zsűritagként vagy éppen a bírálóbizottság elnökeként mindig lelkiismeretesen, csodálnivaló ügyszeretettel végezte munkáját. Óriási szakmai tudását készséggel osztotta meg az érdeklődő kollégákkal, tankönyvek, tanulmányok szerzőjeként, szakmai anyagok, könyvek lektoraként, Jókai-kutatóként is közismert a munkája. Hatalmas ismeretterjesztő munkát is végzett az elmúlt évtizedekben: előadásokat tart, irodalmi séták keretében számtalan csoportnak mutatta be a Fiumei úti sírkertet, s nemzetünk nagyjainak munkásságát méltató irodalmi-történeti ismeretek átadása mellett hihetetlenül nagy képzőművészeti tájékozottságát is megcsodálhatják az őt hallgatók. Több kötetnek szerzője, társszerzője vagy szerkesztője. Bámulatos a numizmatikai gyűjteménye, amelyből külön is említésre méltó a magyar irodalom jeleseit ábrázoló több száz plakett és érem. Magyar és európai, hatalmas tudású értelmiségi, nagyszerű pedagógus, nemzeti irodalmunk hűségese, tudós tanár, anyanyelvi mozgalmaink önzetlen támogatója. Szakács Béla tanár úr méltán veheti át a Kazinczy-díjat.